TCVN 9437:2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình

TCVN 9437:2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình

TCVN 9437:2012 được chuyển đổi từ 22 TCN 259-2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình khoan thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ cho việc khảo sát thiết kế và thi công các công trình giao thông vận tải.

TCVN 9437:2012 cũng có thể áp dụng trong những trường hợp khảo sát thiết kế phục vụ xây dựng các loại công trình khác nhau (xây dựng dân dụng, công trình thủy lợi, thủy điện v.v…) nhưng phải có những bổ sung cần thiết về kỹ thuật và biện pháp thực hiện.

TCVN 9437:2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình nêu rõ quy trình khoan khảo sát địa chất công trình, thể hiện chi tiết từ quá trình nhận mặt bằng, đo đạc vị trí lỗ khoan đến chọn phương pháp khoan hợp lý, quý trình ghi chép tại hiện trường, thí nghiệm mẫu trong phòng, quá trình lập báo cáo khảo sát địa chất và thanh lý nghiệm thu công trình.

TCVN 9437:2012

Ngoài ra TCVN 9437:2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình còn có các biểu mẫu chi tiết của phiếu ghi chép hiện trường và các mẫu biên bản nghiệm thu công việc.

TCVN 9437:2012 gồm có các mục chính như sau:

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Nguyên tắc chung

5. Chuẩn bị trước khi khoan

6. Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan

7. Làm nền (sàn) khoan và lắp ráp thiết bị khoan

8. Khoan trên sông nước

9. Quy định về phương pháp khoan

10. Nâng hạ dụng cụ khoan

11. Gia cố thành lỗ khoan – chống mất nước và ngăn nước trong lỗ khoan

12. Theo dõi, đo đạc và ghi chép trong quá trình khoan

13. Lấy mẫu đất, đá, nước

14. Công tác kết thúc lỗ khoan

Phụ lục A (Quy định): Bản thiết kế lỗ khoan

Phụ lục B (Quy định): Bản ghi kết quả xác định vị trí và cao độ lỗ khoan

Phụ lục C (Quy định): Xác định độ dốc ta luy nền khoan

Phụ lục D (Quy định): Phân cấp đất đá theo độ khoan

Phụ lục E (Quy định): Phân loại hạt (hòn) theo kích thước

Phụ lục G (Quy định): Những dấu hiệu để xác định tên đất ở hiện trường

Phụ lục H (Quy định): Xác định trạng thái và tính chất của đất tại hiện trường

Phụ lục I (Tham khảo): Hướng dẫn ghi chép nhật ký khoan và mẫu của nhật ký khoan

Phụ lục K (Tham khảo): Các loại phiếu mẫu

Phụ lục L (Tham khảo): Biên bản sự cố lỗ khoan và giải quyết sự cố lỗ khoan

Phụ lục M (Tham khảo): Biên bản lấp lỗ khoan

Phụ lục O (Tham khảo): Quan trắc và ghi chép mực nước trong lỗ khoan

Phụ lục P (Quy định): Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống mẫu thành mỏng

Phụ lục Q (Quy định): Tiêu chuẩn dụng cụ xuyên SPT

Phụ lục R (Tham khảo): Tiêu chuẩn chủ yếu của các loại cần và ống khoan

Phụ lục S (Tham khảo): Công thức tính toán neo và kéo phương tiện nổi

Phụ lục T (Tham khảo): Trang bị máy móc, dụng cụ và vật liệu tiêu hao dùng cho lấy mẫu, đo đạc và ghi chép

Phụ lục U (Tham khảo): Đề phòng và giải quyết sự cố trong lỗ khoan

Phụ lục V (Tham khảo): Kích thước tối thiểu của nền (sàn) khoan, khi khoan thẳng đứng

TCVN 9437:2012 download pdf

TCVN 9437:2012 pdf , xem và tải file TCVN 9437:2012 pdf đính kèm bên dưới.

TCVN 9437 2012 Khoan thăm dò địa chất công trình

Contact Me on Zalo
Call Now Button