Khoảng cách các hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất

Làm sao để biết cần bố trí bao nhiêu hố khoan khảo sát địa chất, chiều sâu mỗi hố khoan là bao nhiêu mét để đạt tiêu chuẩn thiết kế móng. Công ty 146 tổng hợp nội dung về khoảng cách các hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất theo từng cấp độ và quy mô công trình bên dưới đây.

Chiều sâu các hố khoan khảo sát địa chất – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế cơ sở

1. Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, quy mô lớn đến rất lớn

– Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/2 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);

– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m đến 15 m;

– Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;

– Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

2. Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, quy mô khá lớn

– Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/3 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);

– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m;

– Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;

– Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

3. Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường, quy mô khá lớn

– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 5 m đến 10 m;

– Nếu gặp đá nông: khoan chạm vào đá không bị phong hoá;

– Một hố khoan khống chế cho toàn khu.

Tham khảo phụ lục C (TCVN 9363 – 2012)

khoảng cách hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất

Khoảng cách giữa các hố khoan – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế kỹ thuật

D.1 Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, nhạy cảm với độ lún và lún lệch:

– Khoảng cách khoan thông thường giữa 2 hố khoan từ 20 m đến 30 m; Có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 10 m;
– Yêu cầu có không ít hơn ba hố khoan khảo sát địa chất cho một nhà riêng rẽ và không ít hơn ba đến năm hố khoan khảo sát địa chất cho một cụm nhà hoặc công trình;
– Trong trường hợp đặc biệt cần khoanh sự phân bố các lớp đất yếu, sự phân bố của các khối trượt và karst… thì khoảng cách bố trí có thể nhỏ hơn 20 m.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

D.2 Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, khá nhạy cảm với lún không đều:

– Khoảng cách giữa các hố khoan thông thường từ 30 m đến 50 m; có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 15 m đến 25 m;
– Yêu cầu có không ít hơn ba hố khoan khảo sát địa chất cho một nhà riêng rẽ và không ít hơn 3 đến năm hố khoan khảo sát địa chất cho một cụm nhà hoặc công trình.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

D.3 Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường:

– Khoảng cách giữa các hố khoan khảo sát địa chất thông thường từ 50 m đến 75 m; Có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 25 m đến 30 m;
– Yêu cầu có không ít hơn ba hố khoan khảo sát địa chất cho một nhà riêng rẽ hoặc cho một cụm nhà hoặc công trình.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

khoảng cách hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất

Khoan khảo sát địa chất Bến Xe Miền Đông mới tại Quận 9

Bảng D.1 – Thành phần và khối lượng công tác khảo sát địa kỹ thuật

Đặc điểm nhà và công trình thiết kế

Thành phần công tác khảo sát địa kỹ thuật phụ thuộc vào đặc điểm của nhà và công trình thiết kế

Khối lượng công tác khảo sát địa kỹ thuật phụ thuộc mức độ phức tạp và điều kiện địa chất công trình

Cấp 1

Cấp II

Cấp III

1

2

3

4

5

Nhà ở dưới 9 tầng, kể cả tải trọng của tường truyền lên móng không quá 50 T/m hoặc tải trọng truyền lên khung cột không quá 300 T khi xây dựng hàng loạt. 1. Khoan Theo lưới 70 m x 70 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 1 hố khoan. Theo lưới 50 m x 50 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 2 hố khoan. Theo lưới 30 mx30 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 hố khoan.
2. Thí nghiệm đất trong phòng Trong một đơn nguyên địa chất công trình, mỗi chỉ tiêu phải có ít nhất 6 giá trị
3. Xuyên tĩnh Theo lưới 35 m x 35 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 2 điểm. Theo lưới 25 m x 25 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 điểm. Theo lưới 15 m x 15 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 5 điểm.
4. Thí nghiệm cọc chuẩn Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 3 điểm thí nghiệm
Nhà ở dưới 16 tầng, kể cả tải trọng của tường truyền lên móng không quá 300 T/m hoặc tải trọng truyền lên khung cột không quá 2 000 T. 1. Khoan Theo lưới 50 m x 50 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 2 hố khoan. Theo lưới 40 mx 40 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 hố khoan. Theo lưới 30 mx30 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 4 hố khoan.
2.Thí nghiệm đất trong phòng Trong một đơn nguyên địa chất công trình, mỗi chỉ tiêu phải có ít nhất 6 giá trị
3. Xuyên tĩnh Theo lưới 25 m x 25 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 5 điểm. Theo lưới 20 m x 20 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 7 điểm. Theo lưới 15 m x 15 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 10 điểm.
4.Thí nghiệm nén ngang Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải có ít nhất 6 thí nghiệm
5. Thí nghiệm cọc chuẩn Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 3 thí nghiệm cọc chuẩn và 1 thí nghiệm cọc tại hiện trường.
6. Thí nghiệm cọc tại hiện trường
Nhà và công trình quá cao (nhà 16 đến 28 tầng, kho chứa, ống khói, lò luyện), công trình công nghiệp với tải trọng truyền lên cột khung lớn hơn 2 000 T. 1. Khoan Theo lưới 40 m x 40 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 hố khoan. Theo lưới 30 m x 30 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 4 hố khoan. Theo lưới 20 m x20m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 5 hố khoan.
2. Thí nghiệm đất trong phòng Trong một đơn nguyên địa chất công trình, mỗi chỉ tiêu phải có ít nhất 6 giá trị
3. Xuyên tĩnh Theo lưới 20 m x 20 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 6 điểm. Theo lưới 15 m x 15 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 8 điểm. Theo lưới 10 m x 10 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 10 điểm.
4.Thí nghiệm nén ngang Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải có ít nhất 6 thí nghiệm
5. Thí nghiệm tải trọng tĩnh Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 2 thí nghiệm, nhưng giá trị thu được không được chênh lệch quá 30 % giá trị
6. Thí nghiệm cọc tại hiện trường Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 2 thí nghiệm, nhưng giá trị thu được không được chênh lệch quá 30 % giá trị
Contact Me on Zalo
Call Now Button