Danh mục TCVN 2012

Các Tiêu Chuẩn Việt Nam 2012 về thí nghiệm cho công trình xây dựng được liệt kê bên dưới.

Ngoài các danh mục thí nghiệm cho khảo sát xây dựng, thí nghiệm cơ lý đất trong phòng còn có các thí nghiệm cho các công trình thủy lợi, thí nghiệm nhựa, bê tông,…

TCVN 9066:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH
TCVN 4118:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Irrigation system – Irrigation canal design standard
TCVN 4195:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH – KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils – Laboratory methods for determination ofdensity
TCVN 4200:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH NÉN LÚN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils – Laboratory methods for determination of compressibility
TCVN 4506:2012 NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Water for concrete and mortar – Technical speccification
TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard
TCVN 8719:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of expansion characteristics of soil
TCVN 8720:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Solis for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of shrinkage characteristics of soil
TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soil for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of collapsed compression characteristics of soil
TCVN 8723:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soil for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of permeability coefficient of soil
TCVN 8724:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GÓC NGHỈ TỰ NHIÊN CỦA ĐẤT RỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination the natural angle of rest of non-cohesive soils
TCVN 8727:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG VÀ HÀM LƯỢNG CÁC ION THÀNH PHẦN MUỐI HÒA TAN CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of total content and content of composition ion of dissolvable salts in soil
TCVN 8729:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of volumetric weight of soils
TCVN 8730:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of compactness degree of soils
TCVN 8732:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Soils for hydraulic engineering constructioin – Terminologies and definition
TCVN 8733:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, VẬN CHUYỂN, LỰA CHỌN VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐÁ DÙNG CHO CÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
Rock for hydraulic engineering construction – Method of sampling, transporting, selecting and keeping of specimen of rock for laboratory tests
TCVN 8735:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Rock for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of specific gravity of rocks
TCVN 9065:2012 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM
Waterproofing materials – Emulsified bitumen paints
TCVN 9067-(1÷4):2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ
Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods
TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG
Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods – Part 2: Determination of dynamic puncture resistance
TCVN 9067-3:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT
Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods – Part 3: Determination to temperature stability
TCVN 9067-4:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC NƯỚI ÁP LỰC THỦY TĨNH
Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods – Part 4: Determination of water permeability and hydrostatic pressure
TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Hydraulic structures – Technical requirements for preserving samples in the work on geological investigation
TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN
Hydraulic structures – Method for determining water permeability coefficient of soil and rock saturated by pumping water test from boreholes
TCVN 9149:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC CỦA ĐÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ÉP NƯỚC VÀO LỖ KHOAN
Hydraulic structures – Method for determination rock’s permeability wich by water pressure test into bore hole
TCVN 9151:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU
Hydraulic structures – Hydraulic calculation process of ground sluice
TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI
Hydraulic structures – Calculation Process of Hydraulic Tunnel
TCVN 9155:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
Hydraulic structures – Technical requirements for drilling machines of geological survey
TCVN 9156:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TỶ LỆ LỚN
Hydraulic structures – Method for engineering geological mapping for large scale
TCVN 9164:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÊNH
Hydraulic structures – Irrigation system – Technical requirements for canal system operation
TCVN 9166:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG BẰNG BIỆN PHÁP ĐẦM NÉN NHẸ
Hydraulic structure – Technical requirements for constuction by light compacted method
TCVN 9167:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – QUY TRÌNH RỬA MẶN
Hydraulic structure – Saline soil – Saline leaching process
TCVN 9171:2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC
Glass and Sands for glass manufacture – General rules for chemical analysis
TCVN 9172:2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT
Colorless glass – Test method for determination of silicon dioxide
TCVN 9173:2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFUA TRIOXIT
Colorless glass – Test method for determination of sulfur trioxide
TCVN 9178:2012 THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT
Colour glass – Test method for determination of ferric oxide
TCVN 9182:2012 THỦY TINH MÀU – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN OXIT
Colour glass – Test method for determination of nickel oxide
TCVN 9183:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT
Sand for glass manufacture – Test method for determination of silicon dioxide
TCVN 9184:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT
Sand for glass manufacture – Test method for determination of ferric oxide
TCVN 9186:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN DIOXIT
Sand for glass manufacture – Test method for determination of titanium dioxide
TCVN 9187:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
Sand for glass manufacture – Test method for determination of moisture
TCVN 9188:2012 AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG
Chrysotile asbestos for asbestos – cement corrugated sheets
TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
Determination for essential minerals of clinker with X-ray Diffractometer as internal standard method
TCVN 9203:2012 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG
Portland blended cement – Method for determination of mineral admixture
TCVN 9204:2012 VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO
Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Nonshrink)
TCVN 9205:2012 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
Crushed sand for concrete and mortar
TCVN 9206:2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Installation of electric equipments in dwellings and public building – design standard
TCVN 9207:2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Installation of electrical wiring in dwellings and public building – Design standard
TCVN 9208:2012 LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Installation of electrical cables and wires for industrial projects
TCVN 9334:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY
Heavy weight concrete – Method for determination of compressive strength by rebound hammer
TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT
Heavy concrete – Method for determination of sulfate content
TCVN 9337:2012 BÊ TÔNG NẶNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ION CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN LƯỢNG
Heavy concrete – Method for electrical indication of concrete’s ability to resist chloride ion penetration
TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT
Heavyweight concrete mixtures – Determination of time of setting
TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH
Concrete and mortar – Method for determination of pH by pH meter
TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU
Ready-mixed concrete – Specification and acceptance
TCVN 9343:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO TRÌ
Concrete and reinforced concrete structures – Guide to maintenance
TCVN 9344:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU UỐN TRÊN CÔNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CHẤT TẢI TĨNH
Reinforced concrete structures – Strength evaluation of flexural members in situ by static load test
TCVN 9345:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG ẨM
Concrete and reinforced concrete structures – Guide on technical measures for prevention of cracks occurred under the action of hot humid climate
TCVN 9347:2012 CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM GIA TẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN, ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT
Reinforced concrete and prefabricated concrete building products – Loading test method for assenssment of strengthe, rigidity and crack resistance
TCVN 9348:2012 BÊ TÔNG CỐT THÉP – KIỂM TRA KHẢ NĂNG CỐT THÉP BỊ ĂN MÒN – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ
Reinforced concrete – Determining corrosion activity of reinforcing steel – Potential method
TCVN 9351:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG – THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)
Soils – Field testing method – Standard penetration test
TCVN 9352:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH
Soils – Method of cone penetration test
TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG
Reinforced concrete structures – Electromagnetic method for determining thickness of concrete-cover and location and diameter of steel bar in the concrete
TCVN 9357:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM
Normal concrete – Nondestructive methods – Assessment of concrete quality using ultrasonic pulse velocity
TCVN 9359:2012 NỀN NHÀ CHỐNG NỒM – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
Anti-condensation ground floor – Design and construction
TCVN 9360:2012 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC
Technical process of settlement monitoring of civil and industrial building by geometrical levelling
TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Foundation works – Check and acceptance
TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
Specifications for design of foundation for buildings and structures
TCVN 9376:2012 NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP
Residential building from precast reinforced concrete large panel – Construction, check and acceptance
TCVN 9377-3:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG XÂY DỰNG
Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 3: Wall tiling work
TCVN 9380:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT SỬ DỤNG GIÁO TREO
High rise building – Guide for the use of hanging scaffolding
TCVN 9382:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHỌN THÀNH PHẦN BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN
Guide for selecting proportions for concrete made with manufactured sand
TCVN 9383:2012 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY
Fire resistance test – Fire door and Shutter Assemblies
TCVN 9384:2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU SỬ DỤNG
Waterstops for joint in construction works – Specifications for use
TCVN 9386:2012 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT -PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG, TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KẾT CẤU NHÀ, PHẦN 2: NỀN MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT
Design of structures for earthquake resistances -Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, Part 2: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects.
TCVN 9392:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG – HÀN HỒ QUANG
Metal arc welding of steel for concrete reinforcement
TCVN 9404:2012 SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI
Paint for construction – Classification
TCVN 9406:2012 SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ
Paint – Method for nondestructive determination of dry film thickness
TCVN 2683:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – LẤY MẪU, BAO GÓI, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN MẪU
Soils, sampling, packing, transpotration and curing samples
TCVN 4196:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH – ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils – Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount
TCVN 4197:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH – GIỚI HẠN DẺO VÀ GIỚI HẠN CHẢY TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils – Laboratory methods for determination of plastic limit and liquid limit
TCVN 4201:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT TIÊU CHUẨN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils – Laboratory methods for determination of compaction characteristics
TCVN 4202:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils – Laboratory methods for determination ofunit weight
TCVN 4253:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Hydraulic structures – Foundation of hydraulic projects – Design standard
TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Earth works – Construction, check and acceptance
TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Expressway − Specifications for design
TCVN 8721:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH KHÔ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA ĐẤT RỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of maximum and minimum dry volumetric weight of non-cohesive soil
TCVN 8725:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT HẠT MỊN MỀM YẾU BẰNG THÍ NGHIỆM CẮT CÁNH Ở TRONG PHÒNG
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of shear strength of soft fine – grained soils by vane shear test
TCVN 8728:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of water content of soils
TCVN 8731:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC CỦA ĐẤT BẰNG THÍ NGHIỆM ĐỔ NƯỚC TRONG HỐ ĐÀO VÀ TRONG HỐ KHOAN TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of water permeability of soil by testing of water pouring in the pit and boreholes
TCVN 8774:2012 AN TOÀN THI CÔNG CẦU
Safe work for bridge construction
TCVN 9113:2012 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC
Reinforced concrete pipes for water draining
TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN
Precast Prestressed concrete product – Technical requirements and acceptance test
TCVN 9115:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Assembled concrete and reinforced concrete structures – Practice for erection and acceptance
TCVN 9116:2012 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP
Reinforced concrete box culverts
TCVN 9137:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Hydraulic structure − Design for concrete dam and reinforced concrete dam
TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI
Geotextile – Test method for determination of joint tensile strength
TCVN 9139:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG VEN BIỂN – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Hydraulic Structures – Concrete and reintorced concrete Structures in coastal areas – Technical Specitications
TCVN 9141:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ
Hydraulic structures – lrrigation and drainage pumping station – Requirement design for device dynamics and mechanical equipments
TCVN 9142:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN
Hydraulic structure – Irrigation and drainage pumping station – Requirements for electrical supply and control equipments
TCVN 9143:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TÍNH TOÁN ĐƯỜNG VIỀN THẤM DƯỚI ĐẤT CỦA ĐẬP TRÊN NỀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁ
Hydraulic structures – Calculate Permeable borders of Dam on unrock Foundation
TCVN 9144:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
Hydraulic structure – Requirement for Navigation Locks Design
TCVN 9145:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN BẦNG THÉP
Hydraulic structures – Calculation of steel pipelines process
TCVN 9146:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM
Hydraulic Structures – Guide repair Periodically of Pumping Station’s Equipments
TCVN 9150:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Hydraulic structures – Thin shell reinforce cement cannal bridge – Requirements for design
TCVN 9152:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Hydraulic structures – Designing Process for Retaining Walls
TCVN 9153:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT
Hydraulic structures – Method for correction of soil test results
TCVN 9157:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU
Hydraulic structures – Pressure relief well – Requirements of installation and test for acceptance
TCVN 9158:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHÍ THỰC
Hydraulic structures – Discharge structures – Calculation method for cavitation
TCVN 9159:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHỚP NỐI BIẾN DẠNG – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Hydraulic structures – Joint deformation – Requirements for construction and acceptance
TCVN 9160:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG
Hydraulic structures – Technical requirements for design of disversion channel in construction
TCVN 9161:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ – PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Hydraulic structures – Drilling blast holes – Methods in design, construction and acceptance
TCVN 9162:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG THI CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Hydraulic structures – Construction roads – Technical requirements for design
TCVN 9163:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – BẢN VẼ CƠ ĐIỆN – YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG
Hydraulic structures – Electro-mechanic drawing – Content requirements
TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ
Hydraulic structure – Technical requirements for earthfill dyke
TCVN 9168:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA
Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Method of irrigation coefficient determination for rice crop
TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT
Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process
TCVN 9170:2012 HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU KỸ THUẬT TƯỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN MƯA
Irrigation and drainage system – Technical requirements for spray irrigation method
TCVN 9202:2012 XI MĂNG XÂY TRÁT
Masonry cement
TCVN 9276:2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
Protective paint systems for steel structures – Standard Guide for Painting Inspectors
TCVN 9335:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN SỬ DỤNG KẾT HỢP MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY
Heavy weight concrete – Non destructive testing method – Determination of compressive strength by using combination of ultrasonic equipment and rebound hammer
TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform – Construction and acceptance
TCVN 9346:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN
Concrete and reinforced concrete structures – Requirementd of protection from corrosion in marine environment
TCVN 9349:2012 LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH NỀN
Coating for construction structures – Pull-off text method for determination of adheshive strength
TCVN 9350:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP PHÓNG XẠ XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils – Nuclear method for determination of moisture content and density ofsoil in situ
TCVN 9354:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÔĐUN BIẾN DẠNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG TẤM NÉN PHẲNG
Soils – In situ test methods for determination of deformation module by plate loading
TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC
Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD)
TCVN 9358:2012 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP – YÊU CẦU CHUNG
Installation of equipment earthing system for industrial projects – General requirements
TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG
Building surveys – Geotechnical investigation for high rise building
TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
High – rise buildings – Technical guide for survey work during construction
TCVN 9377-1:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 1: CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG
Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 1: Paving and Smoothing works
TCVN 9377-2:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 2: CÔNG TÁC TRÁT TRONG XÂY DỰNG
Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 2: Plastering work
TCVN 9378:2012 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ
Investigation, evaluation of existing situation of masonry houses and structures
TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN
Building structures and foundations – Basic rules for calculations
TCVN 9381:2012 HƯỚNG DẪN ĐÁNG GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures
TCVN 9390:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Steel for the renforcement of concrete – Pressed sleeve splicing – Design, construction and acceptance requirements
TCVN 9393:2012 CỌC – PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC TRỤC
Piles – Standard test method in situ for piles under axial compressive load
TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Pile driving and static jacking works- Construction, check and acceptance
TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Bored pile – Construction, check and acceptance
TCVN 9396:2012 CỌC KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM
Bored pile – Determination of homogeneity of concrete – Sonic pulse method
TCVN 9397:2012 CỌC – KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ
Piles – Method of detection ofdefects by dynamic low- strain testing
TCVN 9398:2012 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction – General requirements
TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA
Buildings and civil structures – Measuring horizontal displacement by surveying method
TCVN 9400:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DẠNG THÁP – XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA
Buildings and tower structures – Tilt monitoring by surveying method
TCVN 9401:2012 KỸ THUẬT ĐO VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH
Technical of measuring and Processing GPS data in engineering survey
TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG CÁC-TƠ
Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas
TCVN 9403:2012 GIA CÓ ĐẤT NỀN YẾU – PHƯƠNG PHÁP TRỤ ĐẤT XI MĂNG
Stabilization of soft soil- The soil cement column method
TCVN 9405:2012 SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN
Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat
TCVN 9405:2012 SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN
Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat
TCVN 9505:2012 MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt
Contact Me on Zalo
Call Now Button