BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT YẾU

Báo cáo địa chất công trình đất yếu : các công trình có xuất hiện lớp bùn yếu, bề dày lớp bùn >10m.